ชุมชนอาสาสมัครนานาชาติ

ชุมชนอาสาสมัครนานาชาติ  (VSC) เป็นประตูบานแรก ที่อยากให้ทุกคน กล้าที่จะเปิดประตูเพื่อทำความรู้จักดาหลา และเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครกับเรา  ซึ่ง ชุมชน VSC เป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ตั้งอยู่ในบริเวณและสถานที่เดียวกันแต่จะเน้นกิจกรรมกับอาสาสมัครและผู้ที่สนใจในเชิงปฏิบัติ

ชุมชนอาสาสมัครนานาชาติ  (VSC) ตั้งอยู่ในหมู่บ้านโคกเหรียง อำเภอคลองหอยโข่ง  จังหวัดสงขลา ใช้เวลาเดินทางเพียง 30 นาที จากหาดใหญ่และ 15 นาที จากสนามบิน ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีเราจะมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อมาส่งเสริม สนับสนุน ครอบครัว และ ชุมชนเล็ก ๆ ของดาหลา  เช่น กิจกรรมทำสวนเพาะพันธุ์ ต้นไม้ การทำอาหาร/ขนมไทย  กิจกรรมการอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์ กิจกรรมการรีไซเคิลขยะ กิจกรรมการประดิษฐ์และซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในสมาคมในสมาคม หรือกิจกรรมการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติต่างๆ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ จะผลัดเปลี่ยนไปตามความถนัดและความสนใจของผู้เข้าร่วมนั้น  VSC ยังเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกิจกรรมระหว่างสมาชิกทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพื่อได้ทำกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงการจัด mini camp กับเด็ก และเยาวชน หรือ กิจกรรมสัญจร ไปเยี่ยม อาสาสมัครยังศูนย์ต่างๆ ที่ดาหลาได้ส่งไปลงในชุมชน อื่นๆ 

            เหตุผลทำไมจึงมี VSC เนื่องจากงานหลัก ของสมาคม คือ การประสานงานอาสาสมัครนานาชาติ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนที่ทำงานด้านการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม เราจึงก่อตั้ง VSC ขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่ให้อาสาสมัครได้เตรียมตัว เรียนรู้การใช้ชีวิต ร่วมกันกับคนอื่นๆ ที่แตกต่างทั้งชาติและภาษา  เพื่อจะได้นำไปใช้จริง เมื่อต้องเดินทางไปยังชุมชนหรือ โครงการที่อาสาทุกคนสมัคร