1. ค่ายระยะสั้น เป็นกิจกรรมที่ใช้เวลา 3วัน ถึง 2 สัปดาห์ ในการเปิดพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาสาสมัครไทยและอาสาสมัครนานาชาติจะทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนหรือหน่วยงานที่สนใจ ลักษณะกิจกรรมจะครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น ค่ายเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ ค่ายกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน ค่ายเรียนรู้วิถีเกษตรพอเพียง และค่ายสร้าง เป็นต้น

ในปี 2565  นี้ ทางสมาคมฯ มีการจัดกิจกรรมค่ายระยะสั้นในทุกๆ เดือน หากท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา สามารถตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 

รวมถึงสามารถอ่านรายละเอียดกิจกรรมต่างๆได้ในตารางกิจกรรมด้านล่าง

ตารางค่ายระยะสั้นปี 2566

เดือน

วันที่

รหัส

สถานที่จัดค่าย

รายละเอียดกิจกรรม

อาสาสมัครต่างชาติ

อาสาสมัครไทย

มกราคม

8-21

DALAA-WC 6601

โรงเรียนบ้านศาลาน้ำพัทลุง

กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์

10

5

มกราคม

22 มกราคม– 4 กุมภาพันธ์

DALAA-WC 6601-2

โคกพะยอม  สตูล

สร้างบ้านต้นไม้ กิจกรรมกับเด็ก

10

5

กุมภาพันธ์

 5 -1 9

DALAA-WC 6602

โรงเรียนบ้านขันหมู่พัทลุง

กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์

10

5

มีนาคม

7-21

DALAA-WC 6603

โคกพะยอม สตูล

กิจกรรมกับเด็ก สิ่งแวดล้อม และคอนเสิร์ต

10

5

เมษายน

3 -16 

DALAA-WC 6604

ชุมชนอาสาสมัครสงขลา

กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์

10

5

พฤษภาคม

2-15

DALAA-WC 6605

ชุมชนอาสาสมัครสงขลา

สร้างบ้านดิน

10

5

กรกฎาคม

3 -16 

DALAA-WC 6607

โรงเรียนบ้านศาลาน้ำพัทลุง

กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์

10

5

สิงหาคม

6– 19

DALAA-WC 6608

โรงเรียนบ้านพรุใน

เกาะยาวใหญ่ สตูล

กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์

10

5

กันยายน

1-14

DALAA-WC 6609

ชุมชนเกตรี  สตูล

กิจกรรมดำนา และกิจกรรมกับเด็ก

10

5

ตุลาคม

15-21

DALAA-WC 6610

ชุมชนอาสาสมัคร

สงขลา

ค่ายครอบครัวดาหลา และงานครบรอบ 19  ปี

10

5

ธันวาคม

15-28

DALAA-WC 6612

เกาะสุกร  ตรัง

กิจกรรมเกี่ยวข้าว และกิจกรรมกับเด็ก

10

5

2. ค่ายพิเศษเฉพาะกลุ่มประเทศ คือ องค์กรที่อยู่ในเครือข่ายสมาชิกของ CCIVS แต่ละประเทศ มีความประสงค์ที่จะส่งกลุ่มอาสาสมัครมาทำกิจกรรมอาสาในประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษา สังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น โดยกลุ่มอาสาสมัครดังกล่าวจะเป็น กลุ่มนักศึกษา กลุ่มลูกเสือ และทางดาหลาพร้อมที่จะเปิดรับอาสาสามัครไทยที่สนใจเข้าร่วมกับกลุมอาสามัครจากประเทศต่าง ๆ ในโครงการเหล่านี้

เดือน

วันที่

รหัส

ประเทศ

สถานที่จัดค่าย

รายละเอียดกิจกรรม

จำนวนอาสาสมัครไทย

       
       
       

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับค่ายระยะสั้น

– นอกเหนือจากกิจกรรมหลัก ๆ ภายในค่ายแล้ว อาสาสมัครจะมีเวลาสำหรับกิจกรรมอื่นๆ เช่น เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมร่วมกับอาสาสมัครนานาชาติ

– มีผู้ประสานงานค่ายซึ่งเป็นตัวแทนจากสมาคมฯ คอยทำหน้าที่ดูแลและประสานร่วมกัน ระหว่างอาสาสมัครในชุมชน (ชาวบ้าน) อาสาสมัครไทย และอาสาสมัครชาวต่างชาติ ตลอดทั้งค่าย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– อาสาสมัครจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป

– อาสาสมัครไม่จำเป็นต้องมีทักษะหรือความสามารถพิเศษ สิ่งที่สำคัญ คือ แรงจูงใจ ทัศนะคติเชิงบวก และการเปิดใจ (เคารพและเต็มใจที่จะเข้าใจวัฒนธรรมและภูมิหลังอื่น ๆ )

– อาสาสมัครมีความเต็มใจในการปรับตัวและเข้าใจความเป็นอยู่ในพื้นที่ชนบท รวมถึงสนุกกับเงื่อนไขง่าย ๆ ในการอยู่ร่วมกัน 

– อาสาสมัครมีความเต็มใจที่จะทำงานและอาศัยอยู่ร่วมกันในลักษณะของครอบครัวร่วมกับคนในชุมชนและอาสาสมัครคนอื่นๆ

– อาสาสมัครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัวทั้งหมด ในช่วงเวลาวันหยุดของค่าย

– อาสาสมัครเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลความปลอดภัยของตนเอ รวมถึงทรัพย์สินส่วนตัวที่มีมูลค่าในระหว่างค่าย

– ไม่ดื่มเครื่องดื่มมึนเมาและเป็นผู้ใช้สารเสพติด

– ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมกิจกรรม ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการจัดกิจกรรม รวมถึงพื้นที่ในการจัดกิจกรรม กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ซึ่งรับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับอาสาสมัครไทย ค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะใช้สำหรับค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมต่างๆ และค่าบำรุงสมาคมฯ

วิธีการสมัคร  

1. ศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่สนใจ

2. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ใบสมัครสำหรับอาสาสมัครไทย

3. กรอกใบสมัคร ดังนี้

      – แจ้งชื่อและนามสกุล

      – แจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม (ระบุว่าสนใจร่วมค่ายไหน)

      – ระบุว่าทราบรายละเอียดโครงการจากที่ใด ระบุหัวข้อ “สมัครค่ายระยะสั้น (ชื่อค่าย)” 

      – ส่งอีเมล์แจ้งรายละเอียดและส่งใบสมัครมาที่ dalaa.thailand@gmail.com

4. เจ้าหน้าที่สมาคมฯ จะแจ้งรายละเอียดกิจกรรมฉบับสมบูรณ์ รวมถึงการเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมกิจกรรมให้กับอาสาสมัครเพื่อการเตรียมความพร้อม

5. เจ้าหน้าที่สมาคมฯ จะทำการรวบรวมรายชื่อของอาสาสมัครตามจำนวนที่ระบุไว้ว่าสามารถรับได้กี่ท่าน (สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน) จากนั้นจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม และนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *