กลุ่มดาหลา (ชื่อเรียกก่อนการจดทะเบียนเป็นสมาคมอย่างเป็นทางการ) คือการรวมตัวของกลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านงานอาสาสมัครและแรงบันดาลใจเพื่อการสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมอาสาสมัคร ระหว่างวันที่ 15 – 21 เดือนตุลาคม 2546 ร่วมกันจัดค่ายอาสาสมัครระยะสั้น ณ หมู่บ้านหนองธง อ. ป่าบอน จ. พัทลุง โดยร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ตลอดจนการพูดคุยแลกเปลี่ยนทิศทางในการร่วมดำเนินงานด้านอาสาสมัครอย่างต่อเนื่องและแพร่หลาย จนเกิดแนวทางในการก่อตั้งกลุ่มองค์กรด้านอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาสังคม

ปี 2547 การดำเนินกิจกรรมค่ายอาสาสมัครนานาชาติระยะสั้นต่อเนื่องจากปีแรก โดยมีสมาชิกผู้ร่วมกิจกรรมจากค่ายปี 2546 และเครือข่ายเพื่อนอาสาสมัครทั้งไทยและต่างชาติเข้าร่วม ส่งผลให้เกิดความต่อเนื่องและทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นในการผลักดันกลุ่มองค์กรให้เข้มแข็ง

ปี 2548 -2549 เริ่มดำเนินโครงการค่ายระยะยาวในพื้นที่ ร่วมกับชุมชนในการผลักดันโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้และการศึกษาของชุมชน กิจกรรมด้านการเกษตรอินทรีย์ ส่งผลให้องค์กรได้รับการพัฒนาด้านศักยภาพในการประสานงาน และการบริหารจัดการ

ปี 2550 ได้รับการประกาศเป็น สมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม (ดาหลา) มีสำนักงานและเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการ รวมไปถึงโอกาสและศักยภาพในการจัดโครงการและกิจกรรมด้านอาสาสมัครในชุมชนต่าง ๆ อย่างแพร่หลายมากขึ้น

ปี 2551 – 2558 มุ่งเน้นที่การดำเนินเนินงานร่วมกับ หน่วยงานและชุมชนในท้องถิ่นผลักดันโครงการด้านการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การศึกษา และองค์กรชุมชน การดำเนินโครงการอาสาสมัครระยะยาวในพื้นที่ และการจัดส่งอาสาสมัครไทยไปร่วมกิจกรรมค่ายในต่างประเทศ

ปี 2559 ย้ายสำนักงานจากตัวเมืองสู่เขตพื้นที่ชุมชน พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตที่ควบคู่กับการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพองค์กร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในพื้นที่ ตลอดจนเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างโอกาสด้านงานอาสาสมัครให้เกิดขึ้นแก่คนทุกช่วงวัย

ปี 2560 – ปัจจุบัน ปรับเปลี่ยนทิศทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสมรรถนะของสมาชิกผู้ร่วมดำเนินงานในองค์กร พัฒนาโครงสร้างและระบบการดำเนินงาน สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการดำเนินงาน

“อยู่ร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกัน และสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืนร่วมกัน”