งานรับอาสาสมัครจากดาหลา หรือการเป็นผู้ดูแลโครงการอาสาสมัคร

กิจกรรมอาสาสมัครของดาหลาจัดขึ้นร่วมกับชุมชนท้องถิ่นเป็นหลักในภาคใต้ โดยวิธีนี้เราสามารถสร้างความผูกพันที่ใกล้ชิดระหว่างองค์กรดาหลา สมาชิกอาสาสมัครและสมาชิกชุมชน ซึ่งในแต่ละชุมชนควรมีสมาชิกหนึ่งคน (หรือกลุ่มเล็ก ๆ ) ที่เราเรียกว่า โฮสต์ หรือผู้ดูแลโครงการอาสาสมัคร คือผู้ที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการเป็นผู้ดูแลของอาสาสมัครดาหลา และจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมของอาสาสมัครเอง แต่ก่อนที่จะเริ่มมีความร่วมมือใด ๆ และการติดต่อเรา ผู้ดูแลโครงการอาสาสมัคร หรือชุมชนควรยอมรับข้อตกลงดังต่อไปนี้:

1- กิจกรรมหรืองานจะต้องแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและโลก

2- สามารถรับอาสาสมัคร (อาจเป็นอาสาสมัครนานาชาติ) เพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมที่มีความหมายหรือมีประโยชน์ต่อชุมชน (จำเป็นต้องมีคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ในทีม)

3- ยินดีที่จะแบ่งปันความรู้และทักษะให้กับอาสาสมัคร และเคารพความหลากหลายบนพื้นฐานความแตกต่าง ( รากเง้า ความคิด ความเชื่อ ศาสนา ประสบการณ์ชีวิต ฯลฯ )

4- ยินดีที่จะเรียนรู้และสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของแต่ละคนที่มา เพื่อสนับสนุนชุมชน

5- ต้องมีเวลา มีความเอาใจใส่ และมีกิจกรรม และเครื่องมือปฏิบัติงานที่เพียงพอแก่อาสาสมัคร (สามารถให้คำปรึกษา เรื่องกิจกรรมแก่ อาสาสมัครได้) รวมถึงสามารถดูแลความปลอดภัยให้กับอาสาสมัครได้

6- ต้องมีความเข้าใจ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของดาหลา

ดาหลามีการสนับสนุนให้ผู้ที่จะเป็นโฮสต์หรือผู้ดูแลโครงการอาสาสมัครคนใหม่เข้าร่วมกิจกรรมของสมาคม และเยี่ยมเยียนโฮสต์ของพื้นที่อื่น ๆ ที่มีประสบการณ์ในการรับอาสาสมัคร และร่วมกิจกรรมกับดาหลา เพื่อแลกเปลี่ยน หรือแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

หลังจากผู้มีความประสงค์ที่จะเป็นผู้ดูแลโครงการอาสาสมัครได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ดาหลา และหากยอมรับข้อตกลงที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น และมีความเป็นไปได้ที่จะทำงานร่วมกันกับทีมดาหลา ดาหลาและโฮสต์สามารถจัดกิจกรรมสมาชิกในชุมชนได้ เช่น การทำค่าย 1 ถึง 2 วัน

ขั้นตอนต่อไปคือการกรอกแบบฟอร์ม อธิบายข้อมูลพื้นฐาน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นข้อตกลงระหว่างดาหลากับผู้ดูแลโครงการอาสาสมคร เอกสารนี้จะเป็นฐานข้อมูลที่ใช้สำหรับประชาสัมพันธ์โครงการและการรับอาสาสมัคร เพื่อเป็นเกณฑ์การยืนยันคุณภาพที่จำเป็นสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศกับเครือข่ายพันธมิตรของเราและการดูแลขั้นพื้นฐานของอาสาสมัครที่จะมา เช่น ความปลอดภัย ความหมาย และคุณค่า งานที่ต้องทำ การจัดระเบียบชีวิตประจำวัน การติดตามผล และผลกระทบ

ในระหว่างขั้นตอนนี้เราสามารถวางแผนจัดค่ายระยะสั้น (ประมาณ 1-2 สัปดาห์) ในปีปัจจุบันหรือปีถัดไป เราจะอธิบายส่วนของการมีส่วนร่วมของดาหลากับบทบาทผู้นำของค่าย การฝึกอบรมสำหรับผู้ดูแลโครงการอาสาสมัครและชุมชนเพื่อเตรียมรับอาสาสมัครนานาชาติ ความรับผิดชอบร่วมกันในโครงการ และความเข้ากันได้ระหว่างดาหลากับวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของชุมชน 

ผู้ดูแลโครงการอาสาสมัครจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมการฝึกอบรมและการประชุมเครือข่ายประจำปีของเราที่สำนักงานสมาคมในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมซึ่งคุณสามารถพบกับผู้ดูแลโครงการอาสาสมัครคนอื่น ๆ ทั้งหมดและทำความเข้าใจงานของดาหลา และวิธีการทำงานที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

หลังจากการประเมินผลรวมของค่ายแรก และการมีส่วนร่วมของการประชุมการฝึกอบรมและเครือข่ายชุมชน ผู้ดูแลโครงการอาสาสมัครจะมีสิทธิ์ขอรับอาสาสมัครระยะกลางและระยะยาว และหลังจากทำข้อตกลงแล้วโดยคณะกรรมการดาหลา เจ้าหน้าที่ดาหลาจะมาประชุมเตรียมการ / ฝึกอบรมในชุมชน

เราหวังว่าวิธีการนี้จะสร้างคุณภาพและความไว้วางใจ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญระหว่างผู้เข้าร่วมและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ความแตกต่างของเราระหว่างการเป็นอาสาสมัครโดยตรง (โดยไม่ผ่านองค์กร): มีความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของเครือข่ายของเราทั้งในและนอกประเทศ การสนับสนุนของสมาชิกของเราต่ออาสาสมัคร และ ประสบการณ์ 15 ปีของเรา