บ้านโคกพยอม (Kok Payom)

ชื่อโครงการค่ายระยะยาวบ้านโคกพยอม อำเภอละงู จังหวัดสตูล (ระยะเวลาที่อาสาเข้าร่วมตั้งแต่ปี 2552- ปัจจุบัน)

ประวัติชุมชน

บ้านโคกพยอม หมู่ 18 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล เป็นชุมชนมุสลิม  ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง สวนยาง และทำนา มีลำคลองติหงีเป็นลำคลองสายหลักที่ไหลผ่านชุมชน ก่อนไหลลงสู่ทะเลอันดามัน ทิศตะวันตกเป็นทุ่งนาและสลับกับสวนยางเป็นหย่อมๆที่ผสมผสานความหลากหลายได้อย่างลงตัว ในทุกๆปีก็จะมีการทำนาปลูกข้าวทำให้ชุมชนที่นี่ไม่ต้องซื้อข้าวสารจากข้างนอก  นอกจากอาชีพหลักที่ชาวบ้านทำแล้วยังมีกลุ่มสตรีที่ทำขนมพื้นบ้าน เพาะเห็ดนางฟ้า กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ และกลุ่มเลี้ยงปลา. ในปี 2552 สมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม (ดาหลา) ได้ร่วมมือกับทางชุมชนบ้านโคกพยอม ริเริ่มงานค่ายอาสาสมัครนานาชาติขึ้นในชุมชน โดยร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นเพื่อร่วมกันเปิดโอกาสให้เยาวชนในท้องถิ่นและอาสาสมัครจากที่อื่นๆได้ร่วมกัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการปฎิบัติงานตามโครงการต่างๆร่วมกัน เช่น โครงการด้ารการศึกษาทางเลือก ภาษาอังกฤษ ศิลปะ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่นการร่วมกันปลูกพันธุ์ไม้ทดแทนในเขตป่าชายเลน การคัดแยกขยะในชุมชน การทำบ่อเลี้ยงปูธรรมชาติไปจนถึงการริเริ่มก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน โรงเรียนคลองโต๊ะเหล็ม เพื่อให้เด็กและเยาวชน ผู้ใหญ่ อาสาสมัครนานาชาติ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปได้มีพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ภูมิปัญญา วิถีการดำรงชีวิตอย่างรู้คุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและสัิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นศูนย์กลางเพื่อการรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้ของชุมชนที่จะนำไปสู่การส่งเสริมกระบวนการเรียรู้ของชุมชน เป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชุมชน และการบริการชุมชนในด้านต่างๆ

อาหาร

อาสาสมัครสามารถประกอบอาหารได้ด้วยตนเอง ในบริเวณที่พักเรามีห้องครัวสำหรับปรุงอาหาร และในชุมชนมีพื้นที่สำหรับการทำแปลงเกษตร ปลูกผัก เลี้ยงเป็ด ไก่ และมีบ่อปลาที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ที่อาสาสมัครสามารถนำมาประกอบอาหารได้ มีร้านค้าในชุมชนที่อาสาสมัครสามารถหาซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารตามที่ต้องการได้

ที่พัก

ศุนย์โคกพยอม มีอาคารที่พักสำหรับอาสาสมัครจำนวน 3 ห้อง และศาลาสำหรับกางเต้นท์ ที่สามารถรองรับอาสมัครได้

คุณสมบัติของอาสาที่จะเข้าร่วม

–  รักธรรมชาติ และชีวิตแบบเรียบง่าย ห่างไกลเมือง

–  ใจกว้าง พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ โดยเฉพาะอาสาสมัครไทยที่สนใจอยากเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ

–   มีความคิดสร้างสรรค์ และสนใจกิจกรรมต่างๆ

–   รักการทำกิจกรรมกับเด็ก สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมไทย (กรณีอาสาต่างชาติ) และสามารถรับวัฒนธรรมต่างชาติได้ (กรณีอาสาไทย)

–   สนใจประเด็นด้านการศึกษาทางเลือก และสามารถอยู่ร่วมกับชุมชน ชาวบ้านและอาสาสมัครนานาชาติได้

ลักษณะกิจกรรมที่อาสานานาชาติเข้าร่วม

– กิจกรรมสอนภาษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกพยอม และโรงเรียนบ้านท่าชะมวง โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด รวมถึงสอนภาษาอังกฤษแก่คนในชุมชน

– ร่วมกิจกรรมกับศูนย์เรียนรู้ชุมชนโรงเรียงคลองโต๊ะเหล็ม ซึ่งเป็นโรงเรียนทางเลือกที่ชุมชนร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อถ่ายถอดภูมิปัญญาชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ป่าชายเลน รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น

– กิจกรรมชุมชน เช่น ทำนา ทำปุ๋ยหมัก ทำสวน สร้างศูนย์เรียนรู้ ธนาคารขยะ เลี้ยงเป็ดไก่ เป็นต้น

จำนวนอาสาสมัคร

อาสาสมัครนานาชาติ  6 คน

อาสาสมัครไทย 1-2 คน