โครงการอาสาสมัครในต่างแดน (Out-Going Volunteer)

สมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม (ดาหลา) เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจงานด้านอาสาสมัคร ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสาสมัครนานาชาติกับชุมชนท้องถิ่นในประเทศต่างๆ และทำกิจกรรมร่วมกับอาสาสมัครจากนานาประเทศ โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่ต่างๆ เปิดโลกกว้าง เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างจากอาสาสมัครที่มาจากหลายประเทศ และอยู่ในหลายช่วงอายุ รวมทั้งสร้างความเข้าใจ และการยอมรับซึ่งกันและกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม

โครงการอาสาสมัครในต่างแดน เกิดจากการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายขององค์กรซึ่งทำกิจกรรมด้านอาสาสมัครนานาชาติ เพื่อให้เกิดการรับและส่งอาสาสมัครซึ่งกันและกันภายในองค์กรสมาชิก โดยอาสาสมัครจะต้องทำความเข้าใจก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมว่า การเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครในต่างประเทศนั้น มิใช่มีจุดประสงค์หลักเพื่อการท่องเที่ยว แต่เพื่อให้เกิดความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมของอาสาสมัคร และสร้างพื้นที่การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย และการยอมรับในความแตกต่างของแต่ละบุคคล

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดเบื้องต้นของแต่ละกิจกรรม สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้

ตารางค่ายระยะสั้น (7-14 วัน) Short-Term Work camps
http://www.workcamps.info/icamps/search.html

ตารางค่ายระยะยาว (1-12 เดือน) Middle and Long Term Projects
http://www.longterm.lteg.info/index.php/project/publicSearch

ในการสมัคร จะมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครในต่างแดน (Out-Going Volunteer) กรุณาศึกษารายละเอียดก่อนทำการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– อายุ 18 ปีขึ้นไป
– สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาของค่าย
– มีความสนใจและความตั้งใจในการไปร่วมกิจกรรมที่เลือก
– สามารถเตรียมตัวก่อนเดินทาง และเดินทางได้ด้วยตนเอง
– สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลาง

ค่าใช้จ่าย
– ค่าบำรุงสมาคมฯ จำนวน 3,000 บาท ชำระหลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม
– ค่าเดินทาง วีซ่า และประกันการเดินทาง อาสาสมัครจะต้องเตรียมตัวในส่วนนี้เอง หากต้องยื่นขอวีซ่า ทางองค์กรในต่างประเทศจะมีจดหมายเชิญในการเข้าร่วมกิจกรรมให้
– ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมกิจกรรม ค่าอาหาร และที่พัก (บางกิจกรรมไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมในส่วนนี้) ชำระในวันแรกที่เข้าร่วมกิจกรรม
– ในระหว่างค่าย อาจมีวันหยุดพักผ่อน 1-2 วัน อาสาสมัครจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มมาในวันเหล่านี้เอง เพราะอาจมีการไปเที่ยวนอกพื้นที่ค่ายกับอาสาสมัครคนอื่นๆ หรือมีการซื้ออาหารและเครื่องดื่มเพิ่มเติมเอง

หลังได้รับการตอบรับยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม และชำระค่าบำรุงสมาคมฯ เรียบร้อยแล้ว อาสาสมัครจะต้องเตรียมเรื่องแผนการเดินทาง ตั๋วเครื่องบิน วีซ่า และประกันการเดินทางเอง โดยเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ จะเป็นผู้ช่วยประสานงานระหว่างองค์กรเท่านั้น

2. ก่อนสมัคร กรุณาแจ้งรายละเอียดของค่ายที่สนใจเข้าร่วมมาที่อีเมล์ dalaa.outgoing@gmail.com เพื่อเช็คกับทางองค์กรในต่างประเทศว่ายังมีที่ว่าง สามารถสมัครได้หรือไม่ จากนั้นจึงเขียนใบสมัครและส่งกลับมาที่อีเมล์ข้างต้น เพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในประเทศที่ต้องใช้วีซ่า ควรมีเวลาเตรียมตัวอย่างน้อย 2 เดือน เนื่องจากจะต้องรอจดหมายเชิญจากองค์กรผู้จัดในแต่ละประเทศ ซึ่งการส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ จะใช้เวลาประมาณ 15-20 วัน ต้องมีการนัดวันเพื่อยื่นเอกสารในการขอทำวีซ่ากับสถานทูต และกระบวนการเตรียมเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ติดตามเรื่องราวและประสบการณ์ของอาสาสมัครไทยที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมในต่างประเทศ >>> Volunteers Experience

ตารางกิจกรรมในต่างประเทศ ปี 2017

ทวีปแอฟริกา
ประเทศ องค์กรผู้จัด วันที่/ เดือน รายละเอียดกิจกรรม หมายเหตุ
โมซัมบิก Associacao Dos Jovens Voluntarios (AJOV) ก.พ.-ธ.ค.  Mozambique – AJOV-workcamps 2017 ค่ายระยะสั้น
โมซัมบิก และแทนซาเนีย 20 ก.ค.-26 ส.ค.  Mozambique and Tanzania – AJOV – 11 Youth volunteers for development ค่ายระยะกลาง
แอฟริกาใต้ The South Africa Volunteer Work Camp Association (SAVWA) ม.ค.-ธ.ค.  South Africa_SAVWA – infoSheet Prog 2017 เอกสารโครงการ
 South Africa_SAVWA – CALENDAR 2017 ตารางค่ายระยะสั้น
ทวีปอเมริกา
ประเทศ องค์กรผู้จัด วันที่/ เดือน รายละเอียดกิจกรรม หมายเหตุ
เอกวาดอร์ Foundation Proyecto Ecologico Chiriboga (CHIRIBOGA) 2-22 ก.ค. และ 10-30 ก.ย.  ECUADOR_CHIRIBOGA_STC – 2017 WORKCAMPS CALENDAR at the Chiriboga Project ค่ายระยะสั้น
ตลอดทั้งปี  ECUADOR_CHIRIBOGA_STC and MTV – FRUNPROCH-ECUADOR-STV-PROGRAMS- docx ค่ายระยะสั้นและค่ายระยะกลาง
 ECUADOR_CHIRIBOGA_MTV and LTV – FUNPROCH – MTV- LTV – 2017 ค่ายระยะกลางและค่ายระยะยาว
 ECUADOR_CHIRIBOGA_LTV – FUNPROCH- LTV PROGRAMS – docx ค่ายระยะยาว
 ECUADOR_CHIRIBOGA – FUNPROCH- Vacancy LTV- MTV -list ที่ว่าง
ทวีปเอเชีย-แปซิฟิก
ประเทศ องค์กรผู้จัด วันที่/ เดือน รายละเอียดกิจกรรม หมายเหตุ
จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกง) VolTra 3-6 มี.ค.  Hong Kong_VolTra_STC – VTMW17-01_Ping_Che_ MiniWC_InfoSheet_201703 ค่ายระยะสั้น (4 วัน)
อินโดนีเซีย Indonesia International Workcamp of Indonesia Planned Parenthood Association – IIWC of IPPA ม.ค.-ก.ย. Indonesia_IIWC of PKBI_STC – Program 2017-2018 International ค่ายระยะสั้น
Indonesia_IIWC of PKBI_STC – Free Place List 2017 ที่ว่าง
ตลอดทั้งปี  Indonesia_IIWC of PKBI_MLTV – Program Book LMTV 2017-2018 ค่ายระยะยาว
 Indonesia_IIWC of PKBI_MLTV – Vacancy List LMTV 2017 ที่ว่าง
ศรีลังกา ลาว เนปาล ญี่ปุ่น พม่า และมองโกเลีย Never-Ending International Workcamps Exchange – NICE ม.ค.-มิ.ย.  Japan_NICE – Projects info. 2017 (Jan.-Jun.) ค่ายระยะสั้นและค่ายระยะยาว
 Japan_NICE – Free Place List (STV) Jan. 10th ที่ว่าง
มองโกเลีย Mongolian workCamps Exchange (MCE) เม.ย.-ต.ค.  Mongolia_MCE_STC – MCE’s Projects for 2017 ค่ายระยะสั้น
พม่า Charity Oriented Myanmar (COM) ม.ค.-ธ.ค.  Myanmar_COM_STC – International Volunteer Workcamp 2017 ค่ายระยะสั้น
เนปาล Friendship Foundation Nepal – FFN NEPAL ม.ค.-มี.ค.  Nepal_FFN_STC – Fridaylist Workcamps 16-17 ค่ายระยะสั้น
เนปาล (โครงการพิเศษ) Friendship Foundation Nepal – FFN NEPAL และ  Never-Ending International Workcamps Exchange – NICE ก.พ.-พ.ค.  Nepal_FFN and NICE_NLTV and STC – walk with nepal ค่ายระยะสั้นและค่ายระยะยาว
ฟิลิปปินส์ Global Initiative for Excchange and Development Inc. (GIED) ม.ค.-พ.ค.  Philippines_GIED_STC – WORKCAMP updated FPL 2016-2017 ค่ายระยะสั้น
เวียดนาม Solidarites Jeunesses Vietnam – SJ-Vietnam ตลอดทั้งปี  Vietnam_SJ Vietnam_STC_SJVIETNAM FRIDAY LIST (7.10.2016) ค่ายระยะสั้นและค่ายระยะยาว
ทวีปยุโรป
ประเทศ องค์กรผู้จัด วันที่/ เดือน รายละเอียดกิจกรรม หมายเหตุ

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ >>> DaLaa Outgoing Application Form
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ dalaa.outgoing@gmail.com
ภัทราภรณ์ พรมโคตร (ใบเตย) ผู้ประสานงานโครงการ
โทรศัพท์ +66(0) 98 667 1684