โครงการอาสาสมัครในต่างแดน (Out-Going Volunteer)

สมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม (ดาหลา) เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจงานด้านอาสาสมัครได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสาสมัครนานาชาติกับชุมชนท้องถิ่นในประเทศต่างๆ และทำกิจกรรมร่วมกับอาสาสมัครจากนานาประเทศ โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่ต่างๆ เปิดโลกกว้าง เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างจากอาสาสมัครที่มาจากหลายประเทศ และอยู่ในหลายช่วงอายุ รวมทั้งสร้างความเข้าใจ และการยอมรับซึ่งกันและกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม

ค่ายอาสาสมัครนานาชาติ เป็นค่ายที่จัดขึ้นมิได้แค่มุ่งเน้นในการช่วยเหลือเพียงเท่านั้น แต่เพื่อให้อาสาสมัครจากนานาประเทศและคนในชุมชนหรือกลุ่มที่มีการทำกิจกรรมร่วม สามารถเรียนรู้ แลกเปลี่ยน สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันผ่านการทำงานร่วมกัน ซึ่งอาสาสมัครจะต้องมีบทบาทในการวางแผน ดำเนินกิจกรรม และดูแลความเป็นอยู่ในค่ายร่วมกัน ลักษณะงานของค่าย สามารถแบ่งออกเป็นหลายลักษณะ เช่น การทำกิจกรรมกับเด็ก คนชรา ผู้พิการ กิจกรรมด้านการศึกษา ให้ความรู้ด้านภาษาหรือวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การทำเกษตร ศิลปะและวัฒนธรรม ดนตรี  การบูรณะซ่อมแซมอาคารสถานที่ของชุมชนหรือสาธารณูปโภค การพัฒนาชุมชน กิจกรรมด้านการฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลก เป็นต้น ทั้งนี้ อาสาสมัครควรเลือกค่ายที่มีความถนัดหรือสนใจ เนื่องจากจะช่วยให้ร่วมกิจกรรมและเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับชุมชน กลุ่ม และอาสาสมัครคนอื่น ๆ ได้อย่างเต็มที่

คลิก “ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครในต่างแดน”