ในการดำเนินโครงการของกลุ่มดาหลา จะประสานกลุ่มคน 3 กลุ่มเข้าด้วยกันคือ
– คนในชุมชน
– อาสาสมัคร/เยาวชนไทย
– อาสาสมัครนานาชาติ

โดยกลุ่มผู้มีส่วนร่วมทั้งสามกลุ่มนี้ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วางแผนการดำเนินงานและทำงานด้วยกัน ยึดหลักเกณฑ์ความเสมอภาค เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความสมดุลและสอดคล้องกับพื้นที่นั้นๆ

กระบวนการการตัดสินใจของกลุ่มดาหลา decision making
ในการดำเนินกิจกรรมของดาหลา จะให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิก อาสาสมัคร และคนในชุมชนนั้น โดยมีคณะกรรมการกลางในการพิจารณาและตัดสินใจที่จะดำเนินงานหรือสานต่อโครงการต่างๆ

ดาหลาคือองค์กรอิสระ DaLaa is non government org. NGO
ดาหลาคือองค์กรอิสระที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มกันของผู้มีความปรารถนาการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน มีวิถีการทำงานและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เป็นอิสระจากหน่วยงานภาครัฐ หรือแนวคิดทางการเมือง ดำเนินงานบนแนวทางของการสร้างการมีส่วนร่วมใน ชุมชน  จึงได้มีการประสานงานและดำเนินการร่วมกันกับองค์กรชุมชน หน่วยงานหรือวิสาหกิจต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน

ดาหลา เป็นองค์กรที่มีการรวมกลุ่มกันเพื่อเพื่อการสร้างสรรค์สังคมโดยไม่แสวงหาผลกำไร   แต่เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมและการจัดการ ดาหลามีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณบางส่วนเพื่อให้งานทั้งหมดบรรลุตามเป้าหมายด้วยดี จึงได้กำหนดให้มีค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกิจกรรมรวมไปถึงการเก็บค่าบำรุงสมาคมจากสมาชิกและอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ

การจัดสรรค่าบำรุงสมาคม
50 % ใช้สำหรับสนับสนุนค่าสวัสดิการอาสาสมัครในโครงการต่าง ๆ
30 % ใช้สำหรับ เงินเดือนเจ้าหน้าที่ ค่าเช่าสำนักงาน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในสำนักงาน
12 % ใช้สำหรับสนับสนุน กิจกรรมของสมาชิก (สัมมนา สนับสนุนสมาชิกไปร่วมค่ายในต่างประเทศ)
5 % ใช้สำหรับสนับสนุนโครงการ (ติดต่อและสำรวจโครงการต่าง ๆ รวมถึงซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับโครงการ)
3 % ใช้เป็นเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดหวังเอาไว้
ระบบบัญชีของดาหลาสามารถเปิดเผยให้ทราบถึงสถานะทางการเงิน รายรับ รายจ่าย สุทธิในแต่ละปี และทุกสิ้นปี ทางดาหลาจะทำการสรุปยอดรายได้ และค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อเปิดเผยให้แก่ คณะกรรมการและสมาชิกของสมาคมได้รับทราบ

โครงสร้างขององค์กร Organization
ในส่วนขององค์กร จะประกอบด้วย คณะกรรมการ สมาชิก และอาสาสมัคร
             คณะกรรมการ committee

คณะกรรมการ คือกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่ดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ที่ได้จัดขึ้นให้สำเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ โดยเป็นตัวกลางในการรวมกลุ่มของสมาชิก ชุมชน และอาสาสมัครเข้าด้วยกัน

              หน้าที่ของคณะกรรมการ
– จัดตารางกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้งปี
– ประสานงานระหว่าง ชุมชน อาสาสมัคร สมาชิก เครือข่าย ต่าง ๆ
– กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ โครงสร้างขององค์กร
– ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กรให้บุคคลภายนอกได้ทราบ
– วางแผนงบประมาณประจำปี

               สมาชิก Member
สมาชิกคือกลุ่มคนที่เคยเป็นอาสาสมัครในดาหลา และมีความกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร คือกลุ่มคนที่พร้อมที่จะให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือองค์กรเมื่อถึงเวลาที่จำเป็น และพร้อมที่จะเป็นคณะกรรมการเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งขณะนี้ทางดาหลายังคงต้องการสมาชิกที่มีความสนใจงานด้านอาสาสมัคร เพื่อมาร่วมกันผลักดันกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและร่วมวางรากฐานที่มั่นคงให้กับอาสาสมัครคนที่จะมารับช่วง ต่อ ๆ ไป
               บทบาทของสมาชิก
การมีส่วนร่วมของสมาชิกโดยส่วนใหญ่คือการร่วมกันผลักดันกิจกรรมของกลุ่มดาหลาให้มีความชัดเจนในด้านของการสร้างสรรค์สังคมและสอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มยิ่งขึ้น โดยการร่วมกันจัดวาระหรือกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดสัมมนาของสมาชิกในหัวข้อต่างๆ ที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของกลุ่ม การจัดค่ายหรือกิจกรรมในช่วงวันหยุด การแสดงดนตรีเปิดหมวกเพื่อหาเงินสมทบทุนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ  เป็นต้น
ส่วนสมาชิกที่พำนักอยู่ต่างประเทศ และอาจไม่มีเวลาว่างมากพอที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางดาหลาได้ ก็ยังสามารถมีส่วนร่วมกับทางกลุ่มดาหลา โดยการร่วมดำเนินกิจกรรม ต่าง ๆ เช่น
– ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่มดาหลา ตามหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ของตัวเองเช่นมหาวิทยาลัย ฯลฯ
– เข้าเยี่ยมกลุ่มองค์กรในเครือข่ายอาสาสมัครในประเทศที่ตัวเองอาศัยอยู่ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ในนามของกลุ่มดาหลา
– เป็นตัวแทนของกลุ่มดาหลาดำเนินกิจกรรมกับสมาชิกในประเทศนั้น ๆ
– ร่วมแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับ โครงการของดาหลา
– จำหน่ายเสื้อกลุ่มดาหลาเพื่อการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกลุ่ม

 สิทธิพิเศษ

– สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมโครงการที่จัดโดยสมาคมฯ เช่น ค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน ค่ายสมาชิกดาหลา ร่วมค่ายอาสาในพื้นที่โครงการค่ายอาสาสมัครระยะสั้นและระยะยาว ค่ายต่างประเทศ

อาสาสมัคร VOLUNTEER
อาสาสมัครคือ ผู้ทีมีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ กลุ่มดาหลาปรารถนาที่จะเห็นการสร้างสรรค์สังคมร่วมกันระหว่างอาสาสมัครทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวมถึงการสรรค์สร้างมิตรภาพที่ดีเพื่อการเริ่มต้นสร้างสรรค์สังคมที่ดีร่วมกันตลอดไป
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่ร่วมเป็นอาสาสมัครกับกลุ่มดาหลา
– มีความกระตือรือร้นและแรงบันดาลใจในการเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมของดาหลา
– พร้อมเปิดใจรับและเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ รวมถึงยอมรับและเคารพความแตกต่างด้านวัฒนธรรม
– มีพื้นฐานด้านการใช้ภาษาอังกฤษ หรือริเริ่มโดยมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ ฝึกฝนเพื่อการสื่อสาร
– มีวินัยและความรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกันและการดำเนินโครงการ
– สามารถปรับตัวและสนุกกับการเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นในสถานที่ที่แตกต่างกัน รวมถึงการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย
– พร้อมที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ดีกับอาสาสมัครด้วยกัน รวมถึงมวลชนในท้องถิ่น

    “มาร่วมกันสร้างสรรค์โลกที่น่าอยู่กันเถอะ.. พวกเราชาวอาสา”

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *