Workcamps

Mid- and longterm volunteering

ภาวิตา ยะสะนพ

อาสาสมัครในประเทศเยอรมันนี

Phawita Ya Sanop, Thailand

volunteered in Germany

นุสรา  ค้าข้าว

อาสาสมัครในประเทศฝรั่งเศส

ภิญญาพัชญ์ จันทร์ผ่องแสง

อาสาสมัครไทยกัประเทศเยอรมันนี 2019-2020

โรสลัน จารง

อาสาสมัครในประเทศเยอรมันนี 2019-2020

อาทิตย์ พุฒยอด

อาสาสมัครไทยในประเทศฝรั่งเศส 2019-2020

ธีรนาฏ แสงคง

อาสาสมัครต่างแดนประเทศเยอรมนี

พัฒน์ธนันตร์ ลัทธิธรรม

อาสาสมัครต่างแดนประเทศเยอรมนี