สวนลมหายใจอันสงัด (Garden of tranquility)

ณ สวนลมหายใจอันสงัด ต. คุ้งกระถิน อ.เมือง จ. ราชบุรี

สอนภาษาอังกฤษและศิลปะในโรงเรียน เกษตรอินทรีย์ และทำกิจกรรมกับชุมชน

รหัสโครงการ: DaLaa 1902MTV
จำนวนอาสาสมัครไทยที่เปิดรับ ; 2
ช่วงเวลาที่เปิดรับอาสาสมัคร :ค่ายเริ่มต้นระยะเวลา 2 เดือน  ตั้งแต่ 6 พฤษภาคมถึง 31 สิงหาคม 2019

ประวัติโครงการ

สวนลมหายใจอันสงัดมีสมาชิกในครอบครัวอยู่ 3 คน มีความสนใจในเรื่องการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนมันคือกระบวนการที่ใช้ในทำงานเพื่อไปข้างหน้า ในกระบวนการนี้ได้ทำงานกับชุมชนเพื่อพัฒนางานชุมชน และยังทำงานกับเครือข่ายอาสาสมัครในเมืองไทย อีกทั้งยังทำงานกับกลุ่มคนหลากหลายที่มีความคิดและจุดมุ่งหมายเหมือนกัน ในพื้นที่ของชุมชน รวมถึงยังทำงานกับโรงเรียนและเด็ก ๆ รวมทั้งอาสาสมัครที่เกี่ยวเนื่องกับงานด้านสิ่งแวดล้อม

โดยทางครอบครัวได้ย้ายมาอยู่ในสวนในช่วง 6 ปีที่ผ่านมาและเริ่มปลูกต้นไม้และสร้างบ้านด้วยตัวเองยินดีต้อนรับอาสาสมัครและผู้มาเยี่ยมชม ได้เริ่มต้นในการสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนในท้องถิ่นไม่กี่ครั้งและดูความต้องการในการพัฒนาชุมชน เพื่อต้องการที่จะส่งเสริมการศึกษาทางเลือก, การพึ่งพาตนเองและการทำงานกับไทยและอาสาสมัครชาวต่างชาติที่จะปรับปรุงชีวิตของชุมชนและสังคม

จุดประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติและเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

2. เพื่อปรับปรุงการรับรู้ตนเองของเด็กและคนหนุ่มสาว และให้พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อแสดงออก

3. เพื่อสร้างพื้นที่เปิดสำหรับการทำเกษตรอินทรีย์สู่ชุมชนระบบนิเวศที่พึ่งพาตนเองได้

กิจกรรม

– อาสาสมัครจะจัดบทเรียนและเกมภาษาอังกฤษและศิลปะให้กับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา (อายุ 7 ถึง 12 ปี) ทั้งที่โรงเรียนชุมชน (2-3 วันต่อสัปดาห์) และที่สวนลมหายใจอันสงัด

– อาสาสมัครจะทำงานศิลปะในบ้านดิน เราได้สร้างบ้านดิน 2 หลังและห้องสมุด 1 หลัง ตอนนี้เรากำลังสร้างอาคารทำสมาธิขนาดใหญ่และบ้านของครอบครัวรวมถึงบ้านอาสาอีกแห่งหนึ่งจากดิน

– อาสาสมัครจะปลูกผักและปลูกต้นไม้รดน้ำใส่ปุ๋ยหมักและเก็บผลไม้เช่นกล้วยและมะม่วง

คุณสมบัติของผู้ที่เหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการ

1. สามารถใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ทำงานในที่ที่มีอากาศร้อนได้

2. ใจกว้าง พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้

3. มีจิตอาสา และรับได้ถึงวิถีชีวิต การกิน นอน ที่ไม่สะดวกสบายเหมือนที่บ้าน

4. มีความคิดสร้างสรรค์ และสนใจกิจกรรมต่างๆ

5. ไม่ยึดติดกับโลกออนไลน์

ที่พัก/อุปกรณ์การนอน: พื้นที่จัดเตรียมหมอน, แผ่นปูนอนแบบบาง และมุ้งไว้ให้ อาสาสมัครควรเตรียมถุงนอนหรือแผ่นรองนอนมาเอง หากต้องการความสะดวกสบายในระหว่างอยู่ในโครงการ

อาหารระหว่างอยู่ในค่าย: อาสาสมัครประกอบอาหารร่วมกับผู้ประสานงานในศูนย์หรือครอบครัว อาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำเครื่องปรุงหรืออาหารท้องถิ่นมาประกอบอาหารร่วมกับพื้นที่และอาสาสมัครคนอื่นๆได้ในระหว่างเข้าร่วมโครงการ

การซักผ้า: ซักมือ

น้้ำดื่ม น้ำใช้: พื้นที่ซื้อน้ำดื่ม จากร้านค้าในชุมชน ส่วนน้ำใช้ใช้ระบบประปาครัวเรือน

สัญญาณโทรศัพท์ :  มีสัญญาณโทรศัทพ์ใช้ทุกเครือข่าย

การแต่งกาย : การแต่งกายของอาสาสมัครเมื่ออยู่ในชุมชน ควรแต่งกายมิดชิด เพื่อการให้เกียรติคนในชุมชน เนื่องชุมชนวิถีไท เป็นชุมชนวิถีพุทธ ที่ยังคงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งการแต่งกาย เพื่อให้อาสาสมัครเป็นตัวอย่างที่ดีในการแต่งกายให้แก่เด็กในชุมชน อาสาฯควรใส่เสื้อมิดชิด กางเลยเลยเข่า หรือกางเกงขายาว หรือแต่งกายสุภาพ ตลอดการอยู่ร่วมในโครงการ.