ชุมชนวัดโพธาวาส (Wat Pho Thawad)

บ้านโคกโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัด พัทลุง

ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์, กิจกรรมกับเด็กและชุมชน

รหัสโครงการ: DaLaa 1901MTV
รูปแบบค่าย: ค่ายระยะกลาง (2-6 เดือน)
จำนวนอาสาสมัครไทยที่เปิดรับ ; 2
ช่วงเวลาที่เปิดรับอาสาสมัคร :เปิดรับทั้งปี (หยุดเฉพาะปิดเทอม มีนาคม- เมษายน และตุลาคม)

ประวัติโครงการ

โรงเรียนวัดโพธาวาส เป็นโรงเรียนระดับประถมขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่ บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ 10 ตำบล ท่าแค อำเมือง จังหวัด พัทลุง  เปิดสอน ในระดับ อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมีนักเรียน 49 คน คุณครู 7 คน ทางดาหลาได้รับการติดต่อจาก ทางโรงเรียนเรื่องต้องการอาสาสมัครเพื่อไปทำกิจกรรมด้านภาษา และกิจกรรมเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก ๆ พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษของเด็ก ค่อยข้างต่ำกว่าเกณฑ์เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นเรื่องไกลตัว เด็ก ไม่มีโอกาสได้ใช้จริงในชีวิตประจำวัน ทางดาหลาเลยต้องการให้กิจกรรมในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ เด็ก และคุณครูได้มีโอกาสได้เจอชาวต่างชาติ และอาสาสมัคร เพื่อที่จะได้ กล้าพูด และทำความคุ้นเคยกับชาวต่างชาติ เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

ประวัติความเป็นมาและสภาพทั่วไปของชุมชน

โรงเรียนวัดโพธาวาส เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 บ้านโคกโพธิ์ตำบล ท่าแค อำเภอเมือง จังหวัด พัทลุง ตั้งอยู่ในชุมชนพุทธ พื้นที่โรงเรียนอยู่ในบริเวณเดียวกับวัดโพธาวาส ซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้าน โรงเรียนมีอายุ 50 ปี        ก่อตั้งโดยพระครูโพธาภิรม ซึ่งเป็น เจ้าอาวาสวัดโพธาวาส  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม มีเนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน

สภาพที่ตั้งของชุมชนบ้านโคกโพธิ์ เป็นพื้นที่ราบ ชาวบ้านมีอาชีพหลากหลาย ได้แก่ ทำนา ทำสวน ประมาณร้อยละ 60 และอาชีพรับจ้าง ค้าขาวประมาณร้อยละ 20 และ บางส่วน รับราชการ ทำงานลูกจ้าง ทั่วไป

ที่มาของโครงการ

ทางสมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม (ดาหลา) ได้ได้รับการติดต่อจาก ผอ. ฉันทนา มิตรเปรียญ หรือ ผอ.ปิ่น  ซึ่งได้ทราบข่าวการทำงานของสมาคมจากน้าเอียด (โรงเรียนบ้านใต้ร่มไม้)     ซึ่งเคยร่วมกิจกรรมกับทางดาหลามาก่อน  โดย ผอ. ปิ่น ได้ติดต่อกับสมาคมฯ เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา โดยให้เด็กได้ใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ผ่านการทำกิจกรรมที่มีความหลากหลาย  โดยการดึงอาสาสมัคร นานาชาติไปดำเนินการในการนำกระบวนการกิจกรรม ทำให้เด็กได้ฝึกกระบวนการฟัง คิด พูด อ่าน เขียน และสามารถแลกเปลี่ยนภาษา และวัฒนธรรมกับอาสาสมัครนานาชาติได้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กๆ ในโรงเรียนได้มีโอกาสเรียนพูด  และฝึกการใช้ภาษาจากชาวต่างชาติและอาสาสมัครไทย และเพื่อเป็นการเปิดมุมมองด้านภาษาให้กับเด็กๆ  ไม่ให้ตื่น กลัวในการพูด ภาษาต่างชาติ พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษของเด็กๆ ค่อนข้างต่ำกว่าเกณฑ์ เนื่องจากไม่มีโอกาส ได้ใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน

วัสถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษให้กับเด็ก และผู้ที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก และผู้ที่ร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงงานอาสา

 3. เพื่อเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมที่หลากหลาย

คุณสมบัติของผู้ที่เหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการ

1. สามารถใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ทำงานในที่ที่มีอากาศร้อนได้

2. ใจกว้าง พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้

3. มีจิตอาสา และรับได้ถึงวิถีชีวิต การกิน นอน ที่ไม่สะดวกสบายเหมือนที่บ้าน

4. มีความคิดสร้างสรรค์ และสนใจกิจกรรมต่างๆ

5. ไม่ยึดติดกับโลกออนไลน์