อาสาสมัครระยะกลางและระยะยาว

ค่ายอาสาสมัครระยะกลางและระยะยาว

ค่ายระยะกลางและระยะยาว (Middle and Long-Term Volunteer) โดยส่วนมากค่ายระยะกลางใช้เวลาประมาณ 1-6 เดือน       ่ส่วนค่ายระยะยาว หมายถึงตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ในค่ายประเภทนี้จำนวนอาสาสมัครจะจำกัดแค่ 1-6 คน แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ในค่ายระยะกลางและระยะยาว อาสาสมัครจะ ได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่ในแต่ละโครงการ และกิจกรรมที่อาสาสมัครจะต้อง รับผิดชอบ จะมีลักษณะเป็นกิจวัตรประจำวัน ทำงานร่วมกับเจ้าของโครงการ (Project Host) และบางค่ายอาจจะมีผู้ประสานงาน (Coordinator) ทำกิจกรรม ร่วมด้วย และเนื่องจากอาสาสมัครจะต้องอยู่ในค่ายเป็นเวลานาน  ดังนั้น อาสาสมัครควรจะเตรียมพร้อมในเรื่องของภาษา เพื่อการสื่อสารกับอาสาสมัครอื่นๆที่เข้าร่วมโครงการ หรือเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ ของประเทศนั้นๆ รวมทั้งแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย ในระหว่างที่อยู่ในค่ายด้วย

โครงการค่ายอาสาสมัครระยะยาว 

รหัส

โครงการ

สถานที่ / จังหวัด กิจกรรม

อาสา

0950MLTV

ศูนย์ชุมชนโคกพยอม บ้านโคกพยอม อ.ละงู จ.สตูล เรียนรู้วิถีชุมชน,สอนภาษา

สิ่งแวดล้อม การศึกษาทางเลือก

5

1402MLTV

ศูนย์เกาะสุกร ตำบลเกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เรียนรู้วิถีชุมชน,เรียนรู้การทำนาแบบอินทรีย์,สิ่งแวดล้อม,สอนภาษาอังกฤษ 4

1601MLTV

ศูนย์ชุมชนวิถีไท บ้านท่าสะท้อน อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เรียนรู้วิถีชุมชน,สอนภาษา,สิ่งแวดล้อม การศึกษาทางเลือก

4

1704MLTV

โครงการบ้านหลังอ้ายหมี ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช กิจกรรมกับเด็ก และอนุรักษ์ป่า

4

1702MTV

ชุมชนเกาะนางคำ บ้านเกาะนางคำ ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์, กิจกรรมกับเด็กและชุมชน เรียนรู้วิถีชุมชนชาวประมง

2-4

1801MTV

หมู่บ้านเด็กโสสะ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์, กิจกรรมกับเด็กและชุมชน

2-3

1901MTV

ชุมชนวัดโพธาวาส บ้านโคกโพธิ์ จ.พัทลุง ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์, กิจกรรมกับเด็กและชุมชน

2

1902MTV สวนลมหายใจอันสงัด ต. คุ้งกระถิน อ.เมือง จ. ราชบุรี สอนภาษาอังกฤษและศิลปะในโรงเรียน เกษตรอินทรีย์ และทำกิจกรรมกับชุมชน

2

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับค่ายระยะกลางและระยะยาว

– อาสาสมัครจะได้รับการดูแลโดยผู้ประสานงานค่ายระยะยาว (มีการแนะนำ, การประชุมร่วมกันของแต่ละค่าย, การประเมินผล)
– อาสาสมัครจะต้องมี 18 ปีขึ้นไป
– ผู้เข้าร่วมควรมีทักษะพื้นฐาน หรือมีความรู้พื้นฐานสำหรับงานที่จะทำในโครงการ
– สภาพความเป็นอยู่จะเป็นในรูปแบบไทย (ความเต็มใจที่จะปรับตัวและสนุกกับเงื่อนไขง่ายๆในการอยู่อาศัยร่วมกัน)
– ผู้เข้าร่วมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางและค่าใช้จ่ายส่วนตัวทั้งหมด ในช่วงเวลาวันหยุดของค่าย
– ผู้เข้าร่วมเป็นผู้รับผิดชอบในการทำประกันของตัวเอง
– ไม่เป็นผู้ใช้สารเสพติด
– ผู้เข้าร่วมมีความเต็มใจที่จะทำงานและอาศัยอยู่ร่วมกัน กับคนในชุชนและอาสาสมัครคนอื่น ๆ

การเตรียมความพร้อมก่อนมาร่วมค่าย

1. ศึกษารายละเอียดของค่ายที่กำลังจะไปร่วม

ก่อนเดินทาง อาสาสมัครควรศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่จัดค่าย เช่น สภาพสังคม วัฒนธรรม การแต่งกาย ภูมิอากาศ อาหาร เป็นต้น เพื่อเตรียมพร้อม ในเรื่องของเสื้อผ้า การแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ ประเภทกิจกรรม และ วัฒนธรรมท้องถิ่น ในแต่ละค่าย อาสาสมัครจะได้รับเอกสารที่เรียกว่า Information Sheet หรือ Infosheet ซึ่งเป็นรายละเอียดของค่าย มีการระบุสถานที่ รายละเอียด กิจกรรม สิ่งที่อาสาสมัครจำเป็นต้องเตรียมไปด้วย ที่พัก อาหาร และจุดนัดพบ อาสาสมัครควรอ่านข้อมูลต่างๆอย่างละเอียด เพื่อกันมิให้เกิดความสับสน เช่น บางค่าย อาสาสมัครจำเป็นต้องเตรียมถุงนอน ไฟฉาย หรือรองเท้าที่เหมาะสมกับการ ทำกิจกรรมการเกษตร หรือชุดกันฝนไปด้วย เป็นต้น อีกทั้งการอ่าน Infosheet อย่างละเอียด จะช่วยให้อาสาสมัครได้เตรียมความพร้อมในการหาข้อมูลของ กิจกรรม และเตรียมอุปกรณ์ที่จะสามารถเป็นประโยชน์ระหว่างการทำกิจกรรมไป ด้วย เช่น ค่ายทำกิจกรรมสิ่งแวดล้อม เราสามารถเตรียมข้อมูลเรื่องสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง เพื่อทำความเข้าใจเบื้องต้น และ สามารถนำไปแลกเปลี่ยนกับอาสาสมัครคนอื่นๆหรือคนท้องถิ่นในพื้นที่ค่ายได้ รวมทั้งใครที่มีความสามารถทางด้านดนตรี หรืองานฝีมือ ก็สามารถเตรียมอุปกรณ์ไปเพื่อแลกเปลี่ยนหรือสอนให้กับอาสาสมัครคนอื่นๆได้เช่นกัน

2. ของใช้ส่วนตัว

อาสาสมัครจำเป็นต้องเตรียมของใช้ส่วนตัวไปเอง เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสี ฟัน เป็นต้น รวมทั้งอาจจะต้องเตรียมถุงนอนของตัวเองไปด้วย เนื่องจากในหลายๆ ค่าย อาสาสมัครต้องพักรวมกันในห้องนอนรวม ซึ่งอาจมีแค่ฟูกบางๆไว้ให้ และ หากผู้ใดมีโรคประจำตัว ควรเตรียมยาประจำตัวไปด้วย

3. เตรียมของเล็กๆน้อยๆไปแลกเปลี่ยนกับคนท้องถิ่น หรือเพื่อนอาสาสมัครอื่นๆ

ในการไปร่วมค่ายกับอาสาสมัครจากนานาประเทศ สิ่งที่ขาดไม่ได้เลย คือ ควรเตรียมของเล็กๆน้อยๆไปแบ่งปัน หรือแลกเปลี่ยนกับเพื่อนอาสาสมัคร หรือคน ในชุมชนท้องถิ่นที่ไปร่วมกิจกรรมด้วย เช่น ขนม โปสการ์ด ภาพถ่าย เพลง ของที่ ระลึก หรืออาหารท้องถิ่นของตนเอง บางค่าย อาจมีการจัด “คืนวัฒนธรรม” หรือ Cultural Night ให้อาสาสมัคร ได้มีการจัดการแสดงวัฒนธรรมของตน ดังนั้น อาสาสมัครจึงควรเตรียมเครื่องแต่ง กายเล็กๆน้อยๆ และการแสดงง่ายๆ เพื่อร่วมในกิจกรรมนี้ ส าหรับเครื่องแต่งกาย เราสามารถเตรียมเครื่องแต่งกายพื้นบ้านง่ายๆ เช่น ผ้าซิ่นหรือผ้าถุงลายไทย เสื้อ ม่อฮ่อม เป็นต้น สำหรับการแสดงทางวัฒนธรรมง่ายๆ

ความเป็นอยู่ในค่ายอาสาสมัครนานาชาติ ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจว่า การไปเป็นอาสาสมัคร มิใช่ไปเพื่อการท่องเที่ยว หรือพักผ่อน ดังนั้น จึงควรเตรียมความพร้อม ความเข้าใจเกี่ยวกับ ลักษณะของกิจกรรมที่จะทำ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นอยู่ในค่าย และเตรียม ตัวเตรียมใจที่จะใช้เวลา และการทำงานเป็นกลุ่มกับอาสาสมัครคนอื่นๆ ในเวลา ว่างของแต่ละวัน อาสาสมัครสามารถมีส่วนร่วมในการนำกิจกรรมให้ทุกคนใช้ เวลาว่างร่วมกัน แล้วแต่ความสนใจหรือความสามารถของแต่บุคคล เช่น การเล่น ดนตรี เล่นเกมส์ แบ่งปันทักษะงานฝีมือ พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความคิดเห็นต่างๆ

ค่าธรรมเนียมสำหรับการเข้าร่วม
อาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการเข้าร่วม 3,500 บาท/เดือน เพื่อเป็นค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าอุปกรณ์การทำกิจกรรม และค่าบำรุงสมาคม