แผนงานในอนาคต

-หาแนวทางในการดำเนินกิจกรรมใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์และส่งผลดีต่อชุมชนจริง ๆ และสอดคล้องกับเป้าหมายของดาหลา
-จัดกิจกรรมที่เอื้อให้สมาชิกหรือเยาวชนได้มีโอกาสมารวมกลุ่มสร้างสรรค์สังคมกันมากขึ้น
-จัดทำค่ายระยะสั้นในพื้นที่โครงการระยะยาว และชุมชน สถานที่ที่สนใจงานด้านอาสาสมัครในจังหวัดต่างๆ
-เพิ่มพื้นที่สำหรับการดำเนินงานค่ายระยะยาวในพื้นที่ต่างๆ ของชุมชน
-ดำเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ต่าง เช่น สถานดูแลเด็กกำพร้า เด็กด้อยโอกาส หรือผู้ติดยาเสพติด
-ดำเนินงานเสวนา สัมมนา หรือการอบรมสำหรับสมาชิก เยาวชนที่สนใจ เพื่อร่วมกันผลักดันกิจกรรมการสร้างสรรค์สังคมให้มีบทบาทที่ชัดเจนขึ้น
-ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสร้างสรรค์สังคมสู่สาธารณชน
-เปิดโอกาสให้อาสาสมัครไทยได้ร่วมค่ายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น
เป็นต้น