เป้าหมาย

เป้าหมายหลักของเรา คือ “การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”  เพื่อการบรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าว เราได้แยกย่อยเป็น 3 แนวทาง คือ
1.สนับสนุน
2.เสริมสร้างมิตรภาพ
3.สงวนและดูแลรักษา

1) สนับสนุน
การสนับสนุนหรือการร่วมผลักดันกิจกรรมกับชุมชนในท้องถิ่นต่างๆ เช่น
– งานก่อสร้าง และปรับปรุงห้องเรียนหรือศูนย์เรียนรู้ในชุมชน / การทำความสะอาดแหล่งน้ำ หรือสถานที่สาธารณะต่างๆ
– การร่วมผลักดันโครงการต่างๆ ในชุมชน รวมไปถึงการมีส่วนในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่า มิให้เลือนหาย
– ร่วมกับชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
– การสนับสนุนโรงเรียนในชนบท เช่นการจัดส่งอาสาสมัครนานาชาติเข้าร่วมกิจกรรม   ด้านการฝึกใช้ภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ เป็นต้น

2) เสริมสร้างมิตรภาพ
การดำเนินงานค่ายอาสาสมัครนานาชาติ เป็นการนำอาสาสมัครจากทั่วโลก มาอาศัยอยู่ร่วมกันในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ดังนั้นในการอยู่ร่วมกันของอาสาสมัครและชุมชนในท้องถิ่น นอกเหนือจากการสร้างสรรค์สังคมร่วมกันแล้ว ผู้มีส่วนร่วมทุกคนยังได้เรียนรู้ถึงความหลากหลายทั้งในด้านของชาติพันธุ์และวิถีหรือวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ก่อให้เกิดกระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมิตรภาพต่อกัน ด้วยการพยายามทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน เห็นอกเห็นใจกัน รวมไปถึงการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน  เหล่านี้เสมือนเป็นรากฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขถาวร

3) สงวน และดูแลรักษา
สภาพของสังคมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หลายสิ่งหลายอย่างคือสิ่งทรงคุณค่าคู่ควรแก่การเคารพและทะนุถนอมไว้ไม่ให้สูญหาย หรือทำให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด ด้วยสิ่งเหล่านั้นเสมือนปัจจัยหลักในการสร้างประโยชน์สุขของสังคมมวลรวม เราจึงมีความตั้งใจและมุ่งมั่นเพื่อร่วมกันดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ วิถี วัฒนธรรมหรือประเพณีอันดีงามเหล่านี้ไว้อยู่คู่สังคมตราบนานเท่านาน