ใครเป็นใครในดาหลา

——————————————————————————————————————————————————————-

ศักรินทร์ สีหมะ (ศักรินทร์)

ศักรินทร์ หนึ่งในทีมผู้เริ่มก่อตั้งดาหลา หลังจากเริ่มดำเนินงานในสำนักงานได้สักระยะหนึ่ง จึงตัดสินใจไปใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายที่ชุมชนโคกพยอม ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่โครงการค่ายระยะยาว พร้อมทั้งก่อตั้ง “มูลนิธิคลองโต๊ะเหล็มอะคาเดมี่”  ร่วมกับชาวบ้านชุมชนโคกพะยอม เพื่อปลูกฝังเยาวชนรุ่นหลังของชุมชน ให้เป็นผู้เข้าใจในบทบาทหน้าที่และวิถีชีวิตของ ตนเอง และสานต่องานอาสาสมัครในอนาคต  รวมถึงรับผิดชอบงานด้านทรัพยากรบุคคลของสมาคม

——————————————————————————————————————————————————————-

Alex Bechetoille (อเล็กซ์)

อเล็กซ์ หนึ่งในทีมผู้เริ่มก่อตั้งดาหลา และได้เริ่มเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมอย่างเต็มตัวตั้งแต่ปี 2554 อเล็กซ์ช่วยสร้างความสมดุลระหว่างความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก ดูแลงานเอกสารภาษาอังกฤษ รับผิดชอบงานเตรียมความพร้อมของอาสาสมัครระยะยาวก่อนออกเดินทางไปยังพื้นที่ของโครงการ รวมทั้งผู้ประสานงานโครงการค่ายระยะยาวชุมชนวิถีไทและบ้านโคกเหรียง

——————————————————————————————————————————————————————-


อัมรา แบชตัวล์ (เอ๋)

เอ๋ เป็นสมาชิกของทีมดาหลามาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งดาหลา และเริ่มทำงานเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมตั้งแต่ปี 2551 รับผิดชอบในส่วนของการเงิน บัญชี  งานเอกสารภาษาไทย เป็นผู้ประสานงานอาสาสมัครไทย และเป็นผู้ประสานงานหลักของโครงการบ้านเกาะนางคำ และ โครงการบ้านโสสะ  รวมทั้งเป็นหนึ่งในผู้รับผิดชอบงานเตรียมความพร้อมของอาสาสมัครระยะยาวก่อนออกเดินทางไปยังพื้นที่ของโครงการร่วมกับอเล็กซ์

——————————————————————————————————————————————————————-

สุพรรณี แก้ววิชิต (อุ๋ย)

อุ๋ย เป็นสมาชิกของทีมดาหลามาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสมาคม เป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับองค์กรเครือข่ายต่างประเทศในการรับสมัครอาสาสมัครทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ดูแลอีเมล์หลัก และการจัดทำข้อมูลค่ายทั้งระยะสั้นและระยะยาว  เพื่อประชาสัมพันธ์ค่ายให้กับองค์กรต่างๆ ในเครือข่าย

 

 

——————————————————————————————————————————————————————-

อับดุลเลาะ อาแวกือจิ (เลาะ)

เลาะ ร่วมงานกับดาหลาตั่งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 256 1 เป็นผู้ประสานงานหลักของโครงการค่ายระยะสั้น และทำหน้าที่ดูแลงานด้านสถานที่ทั้งหมดของสมาคม

 

—————————————————————————————————————————————————————-

นุสรา ค้าข้าว (หยอง)

หยอง เริ่มต้นโดยการเป็นอาสาสมัครกับทางสมาคมและเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครระยะยาว 1 ปีกับทางองค์กร SJ ในประเทศฝรั่งเศส หลังจากจบโครงการได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีมงาน โดยรับผิดชอบงานด้าน out going  อาสาไทยในต่างแดน รวมถึงดูแลกิจกรรมกับเด็ก และเยาวชน ณ ศูนย์อาสาชน บ้านโคกเหรียง

——————————————————————————————————————————————————————-

ชมพูนุท เฉลียวบุญ (แอ้)

แอ้ร่วมงานกับดาหลาตั้งแต่ปี 2551 แต่ตอนนี้เรียนต่อปริญญาโทด้านสิทธิมนุษยชนและทำงานอยู่ที่กรุงเทพฯ ในปี 2560 เป็นผู้ประสานงานร่วมกับศักรินทร์ในโครงการ PHASE ภายใต้การกำกับดูแลของสหภาพยุโรป

——————————————————————————————————————————————————————-

ธนานัต์ คงอุบล (น็อต)

น็อต เริ่มต้นด้วยงานฝึกงานกับสมาคมเป็นระยะเวลา 4 เดือน หลังจากจบการฝึกงาน ทางสมาคมได้รับเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกหัด โดยรับผิดชอบด้านสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งหมดของสมาคม (ภาคภาษาไทย) รวมถึงหน้าที่ดูแล ต้อนรับผู้ที่มาติดต่อทางสมาคม

 

———————————————————————————————————————————————————————-